QUIZ ANSWERS

APR 2019: 1-T; 2-F; 3-F; 4-T; 5-F; 6-F; 7-F; 8-F; 9-T; 10-F

FEB 2019: 1-f; 2-g; 3-e; 4-h; 5-i; 6-j; 7-a; 8-d; 9-b; 10-c

JAN 2019: 1-F; 2-F; 3-T; 4-F; 5-F; 6-F; 7-F; 8-F; 9-T; 10-T

NOV 2018: 1-Padhant; 2-1 ; 3-Sama; 4-Benaras; 5-Tabla; 6-Trishul; 7-Sundari Greeva; 8-Sam; 9-Any of the other Three (Khand, Misra, Sankeerna); 10-Madhya Kona Suchita

OCT 2018: 1-14; 2-Abhinaya Darpana; 3-Stage Salutation; 4-Dr Roshan Kumari, 5-Guru Rajendra Gangani; 6-’x’; 7-Manah; 8-Gat Chal; 9-Tihai; 10-Lehara/ Nagma

SEP 2018: 1-f;  2-a; 3-i; 4-b; 5-h; 6-j; 7-e; 8-d; 9-c; 10-g

AUG 2018:  1-F;  2-F;  3-T;  4-F;  5-T;  6-F;  7-F;  8-F;  9-F;  10-T

JUL 2018: 1-Ghungrus;  2-Tal;  3-16, 4, 4;  4-Speed/ Tempo;  5-Pataka;  6-Namaskar;  7-Tatkar;  8-Lucknow

JUN 2018: 1-a;  2-f;  3-d;  4-c;  5-g;  6-h;  7-e;  8-j;  9-b;  10-i

MAY 2018: 1-Lari;  2-Ta Ki ta;  3-Kathak;  4-Angika Abhinaya;  5-Lehara;  6-Sangat;  7-Theka;  8-Stylized walk;  9-Jaipur Gharana;  10-Spin

APR 2018:  1-Tandava;  2-Kuchipudi from Andhra Pradesh; Manipuri from Manipur;  3-Parhant;  4-  (i)-(b);  (ii)-(c);  (iii)-(d);  (iv)-(a)