QUIZ ANSWERS

OCT 2018: 1-14; 2-Abhinaya Darpana; 3-Stage Salutation; 4-Dr Roshan Kumari, 5-Guru Rajendra Gangani; 6-’x’; 7-Manah; 8-Gat Chal; 9-Tihai; 10-Lehara/ Nagma

SEP 2018: 1-f;  2-a; 3-i; 4-b; 5-h; 6-j; 7-e; 8-d; 9-c; 10-g

AUG 2018:  1-F;  2-F;  3-T;  4-F;  5-T;  6-F;  7-F;  8-F;  9-F;  10-T

JUL 2018: 1-Ghungrus;  2-Tal;  3-16, 4, 4;  4-Speed/ Tempo;  5-Pataka;  6-Namaskar;  7-Tatkar;  8-Lucknow

JUN 2018: 1-a;  2-f;  3-d;  4-c;  5-g;  6-h;  7-e;  8-j;  9-b;  10-i

MAY 2018: 1-Lari;  2-Ta Ki ta;  3-Kathak;  4-Angika Abhinaya;  5-Lehara;  6-Sangat;  7-Theka;  8-Stylized walk;  9-Jaipur Gharana;  10-Spin

APR 2018:  1-Tandava;  2-Kuchipudi from Andhra Pradesh; Manipuri from Manipur;  3-Parhant;  4-  (i)-(b);  (ii)-(c);  (iii)-(d);  (iv)-(a)  

MAR 2018:  1-F;  2-F;  3-T;  4-T;  5-T;  6-F;  7-F;  8-T;  9-F;  10-F

FEB 2018:  1-d;  2-j;  3-i;  4-f;  5-b;  6-h;  7-g;  8-c;  9-a;  10-e

JAN 2018:  1-T;  2-F;  3-F;  4-F;  5-T;  6-F;  7-F;  8-T;  9-F;  10-T

DEC 2017: 1-8;  2-Ghungrus;  3-Nandikeshvara;  4-Lari;  5-Lucknow;  6-Jaipur 7-Banaras;  8-Tatkar;  9-Nritta;  10-Sam

NOV 2017:  1-e;  2-a;  3-f;  4-h;  5-j;  6-d;  7-g;  8-i;  9-c;  10-b